تعیین سایز النگو

تعیین سایز النگو بوسیله نخ

الف) ابتدا نوک انگشت شصت و انگشت کوچک را مطابق شکل شماره ۱ روی هم قرارداده در این حالت نخ را دور پهن ترین قسمت دست خود حلقه کرده و با خودکار علامت بزنید. ( نخ را جابجا کرده یعنی به طرفین بکشید و قطور ترین قسمت دست را برای اندازه گیری مد نظر قراد دهید.) برای اندازه گیری سایز دست بچه ها نیز به همین روش عمل کنید و انگشت شست کودک را بر روی دست او جمع کنید و سپس مطابق عکس پایین اقدام به اندازه گیری کنید.

ب) نخ را از دور دست خود بازکنید و اندازه آن را با استفاده از یک خط کش بدست آورید.

ج) با استفاده از جدول زیر و طول نخ بدست آمده سایز مناسب برای النگوی خود را میتوانید بدست آورید.